INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

4. Wetsvoorstel moet wet worden omdat het land economisch vooruit zal gaan.
Dus amnestie-verlening leidt tot economische vooruitgang.

 

Een zeer opmerkelijke verklaring voor economische vooruitgang. Enkel de hoofdverdachte heeft regeermacht. De andere daders hebben geen formele regeermacht. Sinds de regeermacht van de hoofdverdachte moeten burgers meer belastingen (accijnzen op brandstoffen) betalen en is er sprake van een geldontwaarding van formeel 20 %, maar materieel meer dan 50% (bedenk waarom prijszetting in april 2012 is ingevoerd!). Deze feiten hebben ertoe geleid dat het effectief beschikbare inkomen voor de persoonlijke welvaartsbevordering is afgenomen. De hoofdverdachte, de president, weet dat het volk is benadeeld. Zie de analyse van de verzwegen staatsgelden en het feit dat hij nu het voorstel heeft gedaan bepaalde consumptiegoederen te subsidiëren. Dus hij verhoogt de belastingen en komt achteraf met subsidies. Dit nu is een kromme economie in stand houden. De burger eerst laten bloeden en met hun eigen geld pretenderen het goed voor hen te willen doen.

Het bewijs is geleverd dat de Surinaamse staat minder belastingen kan heffen. Frappant is dat de hoofdverdachte waarvoor amnestie is geïmpliceerd, binnenkort met een vernieuwde omzetbelasting komt. Het is een algemeen bekend feit, een economische wetmatigheid, dat omzetbelasting door ondernemers wordt afgewenteld op de consumenten, dus de prijzen zullen wederom stijgen en dus extra afname van het effectief beschikbare inkomen om een fatsoenlijke levensstandaard te realiseren.

Zijn onlesbare geldzucht - extra belastingdruk op het beschikbare inkomen terwijl de staatsuitgaven dat niet rechtvaardigen, leidt ertoe dat er nog meer staatsinkomsten zullen worden verzwegen - is waarlijk onbegrensd.

De drogredenen rondom de goudovereenkomsten, de verzwijging van staatsinkomsten, de voortdurende hoge belastingdruk en komende extra belastingen (de nieuwe omzetbelasting) leidt tot afname van de levensstandaard. Dat zij anders zullen betogen, en zeer zeker met retorische opsmuk een valse realiteit gaan voorspiegelen, staat vast.

Nogmaals, amnestie leidt niet tot economische vooruitgang. Er is geen oorzakelijk verband tussen Amnestie en economische vooruitgang. Dit is nimmer in de realiteit als economische verklaring voor vooruitgang bewezen.

Ik vermeld hieronder andere drogredenen die de pleitbezorgers in hun betogen hanteerden in het rechtvaardigingsproces van de amnestiewet:

A. Deze regering doet het goed (volgens de heer Doekhie tijdens de parlementaire behandeling van het amnestie wetsvoorstel), dus amnestie moet worden verleend omdat het de economische vooruitgang realiseert. En waarom doet deze regering het goed? Lacht u niet: 'omdat de KLM sinds kort met een Boeing 747 de verbinding met Suriname verzorgt'. Afgezien van dit idioot argument, verzwijgt men dat de KLM drie in plaats van vier keer zal vliegen. Hun bewering zou overtuigingskracht verkrijgen als ze tegelijkertijd konden beweren dat SLM ook een Boeing 747 had ingezet, toch?

B. In het begin van het "publieke" debat werd gesteld dat “het wetsvoorstel geen invloed zou hebben op de huidige rechtszaak”. Echter, bij de tweede ronde van het openbare debat werd heel stellig betoogd dat de amnestiewet erop gericht was om de rechtszaak meteen te doen beëindigen. Met name Misiekaba betoogde (zie Handelingen van het debat, dinsdag 3 april 2012) dat het niet de bedoeling heeft de huidige strafzaak te ondermijnen. Zo schoot Misiekaba voor de zoveelste keer mis;

C. Amnestie leidt tot betere waarheidsvinding, omdat er spoedig (!) een waarheidscommissie zal worden ingesteld. Met deze drogreden desavoueert men het justitiële apparaat en de rechterlijke macht. Zij zijn blijkbaar niet in staat de vereiste waarheid boven tafel te krijgen. De onafhankelijkheid van de rechtspraak wordt niet geschraagd door de pleitbezorgers van de amnestiewet. Hoe kunnen lieden met een krom rechtsbewustzijn een oordeel vellen over de partijdigheid van de rechterlijke macht?

D. Stellen dat de lopende strafzaak een politiek proces is. Hiermee falen de pleitbezorgers in het onderkennen dat de nabestaanden van de slachtoffers hun fundamentele rechten hebben uitgeoefend om de strafvervolging te initiëren. De staat (Nieuw Front-regeringen) treft geen blaam. Trouwens een groot deel van de Nieuw Front partijen zitten in de huidige coalitie. Al weer een zeer bevreemdende aangelegenheid;

E. Pleitbezorger Panka stelde in de gehouden hearings gesprekken te hebben gevoerd met de nabestaanden. Op vragen van de oppositie daarvan de namen te noemen, moest hij het antwoord schuldig blijven;

F. De amnestiewet voorziet in behartiging van de belangen van (1) de nabestaanden, (2) de verdachten en (3) de Surinaamse staat. We hebben al gezien dat de nabestaanden geen invloed hebben gehad in de wet en dat de Surinaamse staat niet wordt gediend, is al uitgebreid besproken. Integendeel: we hebben hier te maken met schending van de grondwettelijke bepalingen, van de internationale rechtsorde en overige geschreven en ongeschreven rechtsbeginselen De enige belangen die met deze wet worden gediend, zijn die van de hoofdverdachte en zijn comparanten.


5. Ressentimenten.