INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De parrhêsia over Suriname


De parrhêsia over Suriname draagt de volgende kenmerken:

De meningen, gedachten en overtuigingen zijn gebaseerd op publiekelijk toegankelijke feiten en daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde van de parrhêsia, namelijk uit de feiten de bevindingen onvoorwaardelijk beschrijven;

Het voorgaande richt zich primair op de huidige realiteit en het recente verleden. De toekomst wordt niet voorgeschreven, hoewel uit sommige contingente analyses een duidelijke voorspelling ten aanzien van de toekomst kan worden gedaan. Dit nu is niet de hoofdzaak;

De parrhêsia is bedoeld om de ontstane verblinding, dat zijn oorzaak heeft in één of andere fout, onachtzaamheid, zelfvoldaanheid, verstrooidheid of morele nalatigheid c.q. lafheid, teniet te doen. Het ethisch onderscheid wordt van zeer groot belang, zowel van het individu alsook van de staatsorganen;

Voorgenomen wordt de dingen te zeggen zoals ze zijn en dat zo helder en direct mogelijk, zonder enige retorische opsmuk. Doel is het besprokene te duiden;

De lezer moet de moed opbrengen de waarheid te aanvaarden, haar te erkennen en er een gedragsregel van te maken. De lezer is vooreerst een Surinamer: individu, politicus, moeder, vader, president, een voorzitter van het parlement. Deze individuen hebben dan ook de plicht de grootheid van geest op te brengen de thans voorliggende parrhêsia te aanvaarden, hoe krenkend zij ook mag zijn voor de gangbare meningen in de Volksvergadering, de hartstochten of belangen van de president, de onwetendheid of verblinding van het individu. Het volk, de president, en het individu moeten het spel van de parrhêsia accepteren. Zij moeten het zelf spelen en erkennen dat ze moeten luisteren naar degenen die het risico nemen hun de waarheid te zeggen. Ze moeten aldus blijk geven van een grootheid van geest door te accepteren dat men de waarheid zegt. Lees verder... Begrotingsoverschot i.p.v. Begrotingstekort