INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Begrotingsoverschot i.p.v. begrotingstekort

Op 19 juli 2011, op het tijdstip 01.08 uur (in de nachtelijke uren), is door het Surinaamse parlement na 104 uren en 15 minuten (stelling van de Assembleevoorzitter, mevrouw Drs. J. Geerlings-Simons) te hebben gedelibereerd, de begroting voor het jaar 2011 aangenomen, waarbij 34 DNA-leden vóór de begroting hebben gestemd en 13 leden tegen hebben gestemd. Hierna zal blijken dat de door De Nationale Assemblee (DNA) goedgekeurde begroting niet de door de president bekrachtigde en afgekondigde begroting betreft.

Gebleken is dat de regering BA na het einde van een fiscaal jaar steeds ook weer  "werkelijke" begrotingstekorten rapporteert. Ons onderzoek wijst integendeel uit dat de feiten betreffende de overheidsfinanciën substantiële overschotten rechtvaardigt. Het onderzoek laat zien dat op basis van publiekelijk bekende informatie objectief kan worden vastgesteld dat de door de regering gerapporteerde begrotingstekorten als onjuist kunnen worden gekwalificeerd en dat de begrotingsvoorstellen materieel beschouwd als onrealistisch kunnen worden bestempeld.

Uit het totaal overzicht van de diverse begrotingsvoorstellen blijkt dat voor 2011 een begrotingstekort van SRD 1,3 miljard werd voorzien (dit bedrag behoord bij het door de DNA goedgekeurde begrotingsvoorstel). Het onderzoek wijst uit dat er een begrotingsoverschot van minimaal SRD 3,0 miljard zou moeten worden gerapporteerd.

OVERHEIDSFINANCIËN 2011

REGERING BA

I&I-SUPARR

 

 

 

DIRECTE BELASTINGEN

   1.340,9

     1.720,1

INDIRECTE BELASTINGEN

   1.326,1

     2.326,2

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN

      754,3

     1.383,0

 

-------------------

----------------------

TOTAAL INKOMENS ONTVANGSTEN

   3.421,3

     5.429,3

 

 

 

APPARAATSKOSTEN

   2.714,4

     1.345,8

BELEIDSPROGRAMMA’S

      836,8

     1.452,4

 

--------------

----------------

TOTAAL UITGAVEN

   3.551,2

     2.798,2

 

 

 

BESTUURLIJKE OVERHEIDSSALDO

     -129,9

   +2.631,1

 

 

 

DONATIES

      115,4

        115,4

STAATSLENINGEN (NIEUW)

      268,1

        260,0

 

--------------

----------------

SLOT DER REKENING - FEITELIJKE OVERHEIDSSALDO

    +253,6

   +3.006,5

STATISTISCHE VERSCHILLEN (ONGELOOFWAARDIG)

     -254,4

           0,0

 

--------------

----------------

OVERHEIDSSALDO

         -0,9

   +3.006,5

De regering BA bedient zich van onrealistische begrotingsvoorstellen, daarbovenop publiceert zij een valse begrotingswet (2011) en er is sprake van verzwijging van staatsinkomsten en rapportage van onjuiste (valse) uitgaven. Zelfs de staatsschulden blijken onjuist te worden gerapporteerd.

De regering BA schermt met een sociaal akkoord, zogenaamd bedoeld om roofbouw tegen te gaan en meer nog om een rechtvaardige samenleving na te streven. De realiteit laat zien dat het tegendeel waar is.

Jullie zullen na raadpleging van het onderzoek tot de conclusie komen dat het aannemelijk is dat er een welvaartsfonds van minimaal SRD 10 miljard (sinds 12 augustus 2010) kon worden gevormd. Dat geld wordt verzwegen: "Bouterse is miljardair in euro!"