INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De voorliggende analyse gaat uit van de volgende hoofdzaken:

1. Begrotingswet 2011, van juli 2011;
2. Begrotingswet 2012, van oktober 2011, herzien en goedgekeurd in februari 2012;
3. Meerjaren Ontwikkelings Plan 2012 -2016 (MOP 2012-2016);
4. Openbare Verslagen van de Rekenkamer 2009, 2010 en 2011;
5. Publicaties op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS, www.cbvs.sr);
6. Statistische data afkomstig van Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS);
7. Publicaties van de diverse Surinaamse media: Starnieuws.com, De Ware Tijd (DWT), Dagblad Suriname (DBS), Jaarverslagen van de algemene banken in Suriname en overige nader te vermelden bronnen e.d.;

De analyse wordt uitgevoerd om een oordeel te vellen over de juistheid en volledigheid van de begroting, of anders gesteld: heeft de regering BA juiste begrotingen aan De Nationale Assemblee (DNA) voorgelegd? Indien er onjuiste begrotingen zijn voorgelegd, zijn deze door 'onkunde' van De Nationale Assemblee tot wetten verheven? Heeft De Nationale Assemblee hiermee de kiemen gezaaid voor een  nabije Surinaamse crisis?

In het verlengde van bovengenoemde analyse is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het ambitieuze woningbouwprogramma, waarbij de ontwikkeling van de schuldenlast, zowel van de private alsook van de publieke sector (de centrale overheid) in beschouwing wordt genomen. Deze wordt beoordeeld in relatie met het Bruto Binnenlands Product. De maatstaf bij de boordeling is de vraag of de verwachte hoogte van de schuldenlast gegeven de stand van het bruto binnenlands product blijk zal geven van een houdbare toestand wat betreft de particuliere schuldenlast en de impact op de staatsfinanciën.

De analyse zal vragen en antwoorden voorleggen en de volgende conclusies opleveren:

1. De begrotingen van de regering Bouterse-Ameerali (hierna: regering BA) zijn onjuist en onvolledig, ofwel, zo u wilt, ze zijn vals;
2. De President bekrachtigt en kondigt een begrotingswet af die niet door DNA is goedgekeurd;
3. De Nationale Assemblee voert haar grondwettelijke taken niet uit;
4. Staatsinkomsten worden verzwegen en private en publieke schulden nemen toe;
5. Overheidsorganen (Rekenkamer en Planbureau) en in het bijzonder de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijken niet-consciëntieus beleid tot uitvoering te brengen;
6. De Rekenkamer voert haar grondwettelijke plicht tot het jaarlijks onderzoeken van het Slot der Rekening (jaarverslag van de Minister van Financiën betreffende het resultaat van de staatsontvangsten en - uitgaven) niet uit;
7. De Rekenkamer onderzoekt de naleving van een begrotingsvoorstel i.p.v. de naleving van een begrotingswet. Dit is een duidelijk bewijs van haar ondeskundigheid. Vanuit een ander invalshoek benaderd kan men wellicht oordelen dat haar handelingen gericht zijn op het misleiden van het volk, dat is wat wij niet kunnen uitsluiten;
8. Het Planbureau blijkt klaarblijkelijk onjuiste, onrealistische c.q. utopische voorspellingen te doen over de hoogte van het Bruto Binnenlands Product, oftewel, de groei van de Surinaamse economie;
9. De overheid heeft toenemende schulden terwijl zij niet in staat blijkt voorgenomen beleid tot uitvoering te brengen (in 2011 worden minder dan 44% van de beleidsprogramma’s gerealiseerd);
10. De hoofdrolspelers (DNA, Rekenkamer, Ministerie van Financiën) betrokken bij de begrotingen blijken geen deskundigen te zijn hoewel ze erop prat gaan deskundig te zijn;
11. De Rekenkamer, de Centrale Bank van Suriname, het Planbureau en de regering misleiden IMF, IDB, FITCH en MOODY (twee Credit rating agencies), althans dit kan niet worden uitgesloten;
12. De uitvoering van het sociaal contract, in het bijzonder het ambitieuze woningbouwprogramma om 18.000 woningen te bouwen, blijkt financieel desastreuze economische gevolgen op te roepen en moet als onhaalbaar en onrealistisch worden gekwalificeerd;
13. De rechtsstaat Suriname is door de regering BA feitelijk op een ernstige wijze verkracht c.q. vertrapt omdat de functionering daarvan immers in handen is van de uitvoerende macht: de regering. De uitvoerende macht behoort de werking van de te onderscheiden democratische organen (de Rekenkamer, het Planbureau, de CBvS) te waarborgen.

Grondmodaliteiten van waarheidspreken

Bij de bespreking van de begrotingsanalyses en de gevolgen daaruit voortvloeiende pas ik het model van de vier grondmodaliteiten toe. Dit model dient om de zaken zo helder mogelijk te bespreken. Het moet ertoe leiden dat de lezer de besproken zaken analytisch leert begrijpen en uiteindelijk volledig inzicht van het geheel verwerft. Het moet leiden tot het absolute weten ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de begroting. Een begroting mag nooit de schijn van valsheid in zich bergen.

De eerste modaliteit is het waarheidspreken van de profetie. De profeet tracht het lot van de mens te bespreken zonder eenduidige en heldere uitspraken. De tweede modaliteit is het waarheidsspreken van de wijze die uitspraken doet over het zijn van de dingen/mens/situaties. De derde modaliteit is het waarheidspreken van de technê (de leraar, docent, deskundige, technocraat) die uitspraken zal doen op het gebied van de know-how. Tot slot kennen we de parrèsiast die uitspraken zal doen op basis van de êthos (de ethiek). Deze is nauw verbonden met expertise en kennis, waarbij de noodzakelijke voorwaarde van het spel van de parrhêsia invulling moet krijgen, inhoudende dat de parrésiast onderschrijft wat hij stelt en dat degene tot wie de uitspraken zijn gericht deze ook accepteert, ondanks de onwelgevalligheid daarvan. Jullie weten dat in het algemeen feiten door een persoon als onwelgevallig wordt ervaren omdat het steekhoudende en doeltreffende kritiek zal zijn.

Het voorgaande kan schematisch worden weergegeven:

Profeet               <=====> Het Lot           <==>  Niet concrete uitspraak

Wijze                  <=====> Het Zijn           <==>  De realiteit in vragende zin

Technocraat       <=====> De Know-How <==>  Hoe en Wat uitspraken

Parrèsiast          <=====> Het êthos        <==>  Stellige uitspraken en meningen

Het in het bovenstaande uiteengezette model van waarheidspreken is ontleend aan het boek van Michel Foucault, met als titel "De moed tot waarheid", Nederlandse editie, uitgeverij Boom, Amsterdam, september 2011. Ik beveel het de lezer ten zeerste aan. Volledigheidshalve merk ik op dat ook uitspraken door een cynicus (Dinki) worden gedaan. Dit ter vermaak, maar jullie moeten de scherpzinnigheid hierbij niet uit het oog verliezen.

Het vertoog: een tsunami of een menselijk probleem

Profeet: Uitvoeringsmacht van huidige coalitieregering en De Nationale Assemblee kan leiden tot het faillissement van Suriname en dat het volk in omvangrijke armoede terecht zal komen; het land gaat misschien naar de knoppen, en dit alles ondanks het sociaal contract van de regering Bouterse-Ameerali (”regering BA”).

Technocraat: De Profeet bedoelt te zeggen dat op basis van de uitvoering van het huidige Meerjaren Ontwikkelings Plan 2012-2016 van de regering BA, het sociaal contract en de combinatie van onverantwoordelijke, leugenachtige, frauduleuze begrotingspraktijken voor de jaren 2011 en 2012 met bijbehorende financiering van de begrotingstekorten, Suriname, net als Griekenland, afstevent op een faillissement. Dat blijkt uit de volgende weergave van de feiten van toepassing op beide landen:

 

Kenmerken

Suriname

Griekenland

Structurele begrotingstekorten

Ja

Ja

Toenemende Schuldfinanciering

Ja

Ja

Accuratesse Begrotingscijfers

Onjuist, Onvolledig, Vals

Onjuist, Onvolledig, Vals

Mega Projecten Financiering

Ja, zie Ontwikkelingsplan 2012-2016, woningen en bruggen

Ja, o.a. Olympische Spelen 2004

In-adequate Belastingdienst & Douane

Ja

Ja

Verhoging Belastingen/Accijnsen

Ja

Ja

Verhoging Overheidsbestedingen

Ja

Ja

Controle Rekenkamer

Onvolledig, niet conform grondwettelijke taak

Valse publicaties, er is verzwegen

Openheid inzake begrotingscijfers

Afwezig, geen afdoende begrotingsbehandeling

Afwezig, geen afdoende verdediging

Stijging Ambtenarensalarissen

Ja, enorm (FISO I en FISO II)

Ja, enorm

Omvang Schulden (private en publieke sector)

Meer dan SRD. 24,6 Miljard

(€ 4,92 miljard, in 2016)

Meer dan € 340 miljard (in 2010)

Schuld per capita (Sme, 2016)

SRD. 41.219,00 (€ 8.244,00)

€ 31.000,00 (in 2010)

Bruto Binnenlands Product per capita (Sme, 2016)

SRD. 35.616,00 (€ 7.123,00)

€ 21.900,00 (in 2010)

Bron informatie

    Wijze: Als het waar blijkt te zijn dat er sprake is van een onrealistisch woningbouwprogramma, bruggenbouw met schuldfinanciering en onverantwoordelijke begrotingstekorten en deze tekorten vervolgens met leningen worden gefinancierd, dan lijkt het aannemelijk dat op basis van in het bovenvermelde beschreven situatie Suriname in 2016 failliet kan gaan, vooral als ook sprake zal blijken te zijn van verzwijging van staatsinkomsten én dat niet kan worden uitgesloten dat de verzwegen staatsinkomsten zouden zijn verduisterd. Metaforisch gesteld: regering BA haalt een hoop schuld-dragende ballast (externe financiering woningbouwprogramma) aan boord, terwijl De Nationale Assemblee in haar verantwoordelijkheid om adequaat onderzoek te doen bij de behandeling van begrotingswetvoorstellen tekortschiet, en daarom medeverantwoordelijk wordt voor het ontstaan van een zinkend schip. Nagegaan moet worden of de Rekenkamer haar controlerende taak op een juiste wijze naleeft? Een optimale controle door de Rekenkamer kan de Nationale Assemblee in staat stellen haar eigen grondwettelijke verplichting tot onderzoek, na te komen. Dit is het model dat wijze mensen hebben ontwikkeld om een ware democratie tot ontwikkeling te brengen; dit lijkt mij zinnig. Ongetwijfeld vinden jullie dat als rechtschapen democraten ook zo, niet waar ofwel nietwaar? 

Wijze: Het is een ieder bekend dat een toekomstige crisis zijn ontstaansgrond in het heden (verleden) heeft. In dit verband kan men zich ook afvragen of het waar is dat De Nationale Assemblee, de Staatsraad, de Rekenkamer en de Stichting Planbureau Suriname aan het slapen zijn. Het is voor een ieder duidelijk dat het uitblijven van een doortastende politieke besluitvorming feitelijk inhoudt de verzaking van de grondwettelijke taken door de staatsorganen en dat deze verzaking tot rampzalige gevolgen kan leiden, nietwaar?

Wijze: Van belang is vast te stellen dat genoemde kenmerken zich daadwerkelijk voordoen in Suriname, waarbij de voornaamste vraag is of leugenachtige begrotingen tot wetten zijn verheven en daarmee geconcludeerd kan worden dat o.a. het hoogste college van staat, De Nationale Assemblee, het volksbelang heeft geschaad en hiermee de afgrond naderbij heeft gebracht. Zal dit waar blijken te zijn?

Parrèsiast: het resultaat van een woningbouw- en bruggenbouwprogramma volledig gefinancierd met schulden en daarbovenop leugenachtige begrotingen, vriendjespolitiek, "predatory capitalism", casinokapitalisme, zeepbelkapitalisme, en de veronderstelling dat niet kan worden uitgesloten dat sprake is van de combinatie van verzwijging van staatsinkomsten en de afname van de officiële reserves van de Centrale Bank van Suriname (denk eens terug aan de regering Wijdenbosch), leidt onvermijdelijk tot het faillissement van Suriname.

Parrèsiast: De verzwijging van staatsinkomsten ingegeven door niet alleen hebzucht maar veeleer ongebreidelde geldzucht betekent het onvoldoende opbouwen van vermogen om een crisis op te kunnen vangen. Dit vinden jullie toch ook? Een andere oorzaak kan ik je niet voorhouden. In Suriname wordt roofbouw gepleegd en dit kan voor het grootste deel van de bevolking onopgemerkt blijven omdat dit volk willens en wetens wordt verblindt. Een andere eeuwenoude verklaring kan misschien worden gevonden in de Latijnse spreuk ”Mundus vult decipi, ergo decipiatur”. Vrij vertaald is dat ”De wereld wil bedrogen worden, dus laat haar maar bedrogen worden”.

Parrèsiast: De verblinding vindt haar oorzaken in het gepleegde bedrog c.q. de misleiding door middel van retorische betogen van de coalitie en van de regering (INFOACT), de niet-consciëntieuze, c.q. zwijgende (partijpolitieke) media en de aanwezigheid van onbekwame deskundigen (ambtenaren/banken/academici). Niet onbelangrijke oorzaken zijn de tweedeling in de samenleving (soms als gevolg en soms als oorzaak optredend), verhuld maar herkenbaar omdat sprake is van cultureel navelstaren en een gecorrumpeerde relatie tussen de politieke partijen en de burgers. Daarbovenop blijken veel burgers een slaafse houding tegenover hun partijleider te vertonen. De partijleider krijgt vals respect toebedeeld en waant zich oppermachtig. Ook blijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de oppositiepartijen niet-consciëntieuze politiek bedrijven.

Parrèsiast: De bevolking zal dan ook veel pijn lijden. Zoals de Griekse bevolking de pijn thans aan het verduren is; dezelfde pijn die de bevolking van de landen waar de Arabische Lente zich heeft voorgedaan, heeft geleden. Het lijkt mij dat de Surinaamse bevolking bij de keuze van haar afgevaardigden zo'n pijn niet willen ervaren. Het volk moet zich dan ook uitspreken over het geschonden sociaal contract met De Nationale Assemblee. Het volk moet aangeven dat de verbintenis met DNA als ontbonden moet worden beschouwd. Dat het volk een parlement naar huis kan sturen is een recht dat tot het gewoonterecht behoort. Zie het uiteenvallen van de Oostbloklanden, de Arabische Lente en het einde van dictaturen in de wereld van vandaag. Voortdurende achteloosheid van de Surinaamse burger zal leiden tot vernietiging van de Surinaamse economie en samenvallen met de ondergraving van de democratische rechtsstaat; de aanname van de amnestiewet en handelingen gegrond op presidentiële besluiten zijn o.a. enkele bewijzen van de al ingezette ondergraving daarvan.

Parrèsiast: De Surinaamse burger kan ook stellen dat de grondwettelijke beleving van de democratie niet zoals het behoort tot leven is gekomen. Sterker nog, de afgebrokkelde coalitie heeft door de aanname van de amnestiewet de grondwet verkracht door feitelijk - wettelijk - de straffeloosheid in de samenleving te introduceren. In dit verband kunnen jullie ook tot de conclusie komen dat het niet-effectieve democratische bestuur, of liever: het ponêra politeia (slecht bestuur), zo op de voorgrond treedt omdat integer politiek leiderschap afwezig is. De beleving van de democratie was eertijds aanwezig maar deze is verkracht door democratische instituties, natuurlijk bemand door gecorrumpeerde mensen zonder een consciëntieus rechtsbewustzijn.

Parrèsiast: De frauduleuze begrotingen geven aan dat de verantwoordelijke ministers onbekwaam zijn en zich bovendien schuldig maken aan het plegen van bedrog van het volk. In overeenstemming met de inrichting van de parlementaire democratie zijn de ministers eerstens verantwoordelijk.

Parrèsiast: Indien na publicatie van deze analyse de President (en ook de Vice-President) nalatig blijft in het nemen van adequate maatregelen, pas dan zullen jullie de conclusie kunnen trekken dat we als fundamenteel probleem een leiderschapsprobleem hebben. Daarnaast heeft de oppositie de plicht de terugkeer naar een democratisch bestuur af te dwingen. Indien beide actoren dat niet doen, wat dan? De dan gewenste oplossing laat zich raden. Jullie zijn vrije denkers, laat dat dan ook blijken, het vrije denken mag niet een gedachte zijn dat jullie slechts koesteren.

Parrèsiast: Het Surinaamse probleem is geen tsunami, geen natuurfenomeen, jullie kunnen het daarom dan ook niet kennen omdat het probleem zich niet groots manifesteert. Ik raad jullie dan ook aan niet uit te kijken naar de hoge golven. Het is eerder een rimpeling in het water dat ontstaat zodra je een steentje daarin werpt en dat onopgemerkt blijft maar op termijn desastreuze gevolgen zal hebben. Het is de creatie van een sluimerend verloederende maatschappij, hoofdzakelijk veroorzaakt door niet-consciëntieuze mensen. Hier past geen verbijstering over ontembare natuurkrachten, maar verontwaardiging over onbeschofte gedragingen van politici. De onbeschoftheid in stand gehouden door half beschaafde mensen waar de volgende woorden de essentie op een andere wijze duiden: nepotisme, verhuld racisme c.q. fascisme, narcisme, despotisme, demagogie, geldzucht, angst, corruptie en concubinisme (vooral door politici en ambtenaren die soms drie of meer salarissen binnen het overheidsapparaat, moeten genieten om zodoende de vele maîtresses in het land te onderhouden).

Parrèsiast: Omdat de Wijze heeft uitgesproken dat nader moet worden onderzocht dat de desastreuze feiten en omstandigheden in Suriname werkelijk van toepassing zijn, zal de Technocraat de nadere analyse in het vervolg presenteren.Lees verder... Utopische Woningbouwprogramma