INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

BLOG

THE RIGHT TO LIVE IN FREEDOM AND WITH DIGNITY
    
Internationaal recht: het recht op rebellie bij een parlementaire dictatuur

Deze maand beleeft Suriname een ongewone uitwerking van het recht op vrijheid van meningsuiting, maar tegelijkertijd wringt er iets fundamenteler van aard. Al 33 jaren worstelt het land met de ondermijning van het recht op een menswaardig bestaan. Niet alleen is het recht op leven een groep mensen ontnomen (o.a. de 8 decembermoorden), ook het recht op respect en erkenning van de menselijke waardigheid - en niet alleen van de nabestaanden maar voor een grote groep van de bevolking in het algemeen  - wordt vandaag de dag in Suriname met de voeten getreden.

 

De beschuldiging, de leugen

Onder het mom van een beschuldiging aan het adres van de Minister van Justitie en Politie dat aan haar kan worden toegerekend dat er sprake zou zijn van een vermeende ‘constitutionele crisis’ (ergo: het bestaat niet, a no mi taki) - de minister stelde dat wellicht sprake zou kunnen zijn van een ‘constitutionele vraagstuk’ - krijgen wij morgen een geheime bespreking in het parlement over mogelijk te verwachten ingrepen van het Staatshoofd.

Ik denk dat het recht op de parlementaire geheimhoudingsplicht in de voorgestane Comité-Generaal van aanstaande woensdag 29 juni 2016, onder de huidige omstandigheden, van een lagere orde is ten opzichte van het recht op de menselijke waardigheid. De parlementariërs zijn eerstens gebonden aan het recht ten dienste van het volk en niet ten dienste van het belang van een individu. Dat is de hoofdoverweging waartoe onze parlementariërs zijn geroepen. Daartegen handelen is het geven van een vrijbrief voor een parlementaire dictatuur. Het volk heeft de volksafgevaardigden niet het recht gegeven een parlementaire dictatuur tot uitvoering te brengen: onderdrukking van een volk, van een natie is ontoelaatbaar. Dit is te allen tijde onacceptabel!

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het IVBPR-verdrag
    
Het recht, een geheel van regels ook voortvloeiend uit fundamentele principes van moraal, ligt ten grondslag aan een strafproces. Het recht is dan ook het geheel van wettelijke regels en hoge principes van moraal, dat voornamelijk in verdragsrecht is opgenomen. Wat zich vandaag in Suriname afspeelt is geen moeilijk ‘ding’, het recht is duidelijk, alles wat is vereist, is geregeld in het recht zoals het toepassing moet vinden in Suriname. Het recht is niet gebrekkig gevormd. Nee, het gaat hier slechts om enkele individuen die blijk geven van een gebrekkig ontwikkeld rechtsgeweten, waardoor een gezond rechtsgevoel ontbreekt. En als ook het intellectuele vermogen tekort schiet, volgt de greep naar willekeur, de greep naar de macht.

Wat kan het volk doen tegen onderdrukking?

Geloof het of niet: het is in het recht geregeld. Zo ook in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties (1948) en in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (IVBPR), beide in Suriname sinds 1976 van toepassing.
    
Welnu, beide genoemde verdragen in samenhang met de Surinaamse grondwet, hebben een bijzonder principe van moraal als hoofduitgangspunt genomen. Het recht gevrijwaard te zijn van onderdrukking, dat feitelijk als doelstelling heeft het recht te hebben op een menswaardig bestaan, is verankerd in het recht. Daarom heeft een volk het recht om bij minachting en veronachtzaming van de mensenrechten - dat altijd ook gepaard is gegaan met barbaarse gedragingen van de machthebbers - de ondermijning van de grondrechten te stoppen door in opstand te komen. Dit recht is onvervreemdbaar; geen enkele wettelijke regeling kan een volk dat recht ontnemen noch beperken. Het volk heeft onherroepelijk de bevoegdheid om elke vorm van onderdrukking, het ontnemen van een menswaardig bestaan, tegen te gaan en zo op te komen voor zijn fundamentele rechten. Met andere woorden, wanneer de burger vaststelt dat zijn fundamentele grondrechten worden vertrapt - en hiervan is sprake wanneer het recht op een berechting van geïdentificeerde daders uitblijft dan wel op een verwrongen wijze wordt stopgezet - dan heeft de burger vanwege het universeel geldend beginsel het recht om - tegen de onderdrukking in opstand te komen.

Dit is geen verzinsel, geen leugen of een valse voorstelling van zaken. Immers, zo staat gedrukt in de Preambule (inleiding) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ‘Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law’. Met andere woorden, indien het recht verhindert dat de mens de grondrechten kan uitoefenen, dan is het volk, als laatste redmiddel, bevoegt om in opstand te komen.

Principaal en agent relatie

En vanwege deze gedachte is dan ook in de Surinaamse grondwet bepaald dat het volk de absolute heerser is, zowel van het parlement - in artikel 55 van de Grondwet is bepaald dat het parlement het volk vertegenwoordigt - alsook van de regering, omdat de laatste door het parlement wordt gekozen.

De agent van het volk, namelijk het parlement heeft als hoogste orgaan van Staat dan ook gefaald, nu door zijn gedragingen de politieke onrust is toegenomen terwijl bovendien de economie is vernietigd en de sociaal-maatschappelijke vooruitgang afwezig is. De agent en subagent  zijn in dit geval dus niet de vertegenwoordigers van het volk, en dat als hoofdoorzaak heeft dat sprake is van een gebrekkig ontwikkeld rechtsgeweten.

De lezer mag zich dan ook afvragen waar hij moe van is geworden en of het verstandig is te gaan slapen.

Onderhuidgevoelens laten een ondeelbare pijn zien: economische stress, gemeenschap afbraak, etnische onverdraagzaamheid en een verlies van sociale status en eigenwaarde. In de wereld van vandaag hebben we gezien dat als mensen voelen dat hun wereld verdwijnen, ze vaak kiezen voor spookbeelden en demagogen die anderen de schuld geven. Een gedragspatroon dat de moderne massamens typeert en dus de opstand van de horde voorspelbaar maakt als het vindt dat het is bedrogen. In Suriname is sprake van bedrog en dat maakt dat het verleden zich in tegengestelde richting zal bewegen…