INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

BLOG

GAJADIEN'S PIJLEN OP STAATSINKOMSTEN ZIJN ONGERICHT

Opmerkingen over het Starnieuws artikel van 3 december 2012 ”Oppositie richt pijlen op staatsinkomsten” waarin het oppositielid Asiskumar Gajadien (VHP-NF) de begroting 2013 bekritiseerd:

Opmerking 1. Volgens de journalist zou Gajadien het volgende hebben gesteld dan wel hebben geïmpliceerd:

”Volgens parlementariër Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) is het in historisch perspectief gezien nooit eerder zo geweest dat Suriname zoveel gegenereerd is uit de goud- en olie-industrie”

Uit het bericht valt niet op te maken welk bedrag uit de goud- en oliesector zou zijn gegenereerd.

 

Mijn onderzoek heeft over de omvang van de staatsinkomsten in 2011 het volgende uitgewezen:

Onderneming

Staatsolie (SMS N.V.)

Staatsolie (SMS N.V.)

Rosebel Gold Mine N.V./Iamgold

Rosebel Gold Mine N.V./Iamgold

Bedragen in Miljoenen SRD

Regering BA

I&I-SUPARR

Regering BA

I&I-SUPARR

Inkomstenbelasting

Niet apart

     462

Niet apart

     465

Loonbelasting

Niet apart

      20

Niet apart

     27

 

 ---------------

----------------

 ---------------

 ---------------

Directe Belasting

     406

     482

     256

     492

Dividend

     388

     483

        0

      41

Royalty

n.v.t.

n.v.t.

      62

     154

Bron: informatie gesteld door de regering Bouterse-Ameerali ontleend aan Financiële Nota 2013, versie 27 september 2012, blz. 17-18. Informatie van I&I-SUPARR ontleend aan openbare jaarverslagen 2011 van betreffende ondernemingen (zie aangehecht document)

Zo zien we in één oogopslag op welke wijze het parlementslid Gajadien de relevante informatie had kunnen geven. De journalist op zijn beurt had eerst onderzoek moeten doen alvorens een media-artikel te publiceren. Een journalist moet immers altijd bepaalde relevante feiten verifiëren.

Tegelijkertijd stellen we vast dat er grote verschillen zijn tussen wat de ondernemingen in hun jaarverslagen vermelden en wat de regering Bouterse-Ameerali over dezelfde feiten verkondigd. Wie spreekt de waarheid?

Opmerking 2. Volgens de journalist zou Gajadien het volgende hebben gesteld dan wel geïmpliceerd:

”De berekeningen en voorspellingen van de oppositie tonen aan dat slechts een derde van de totale inkomsten wordt gegenereerd als staatsinkomsten. De vraag is waar de rest van het geld naartoe gaat.”

Uit het bericht valt niet op te maken welk bedrag de regering Bouterse-Ameerali zou hebben verantwoord en welk bedrag Gajadien als staatsinkomsten zou hebben gesteld. Uit geen enkele nadere feiten uit het interview blijkt vast te stellen dat de regering slechts 1/3e deel zou hebben verantwoord als staatsinkomsten.
Kortom, veel “gepraat” maar feitelijk niets bewijzen.

Stelling 3. Volgens de journalist zou Gajadien het volgende hebben beweerd c.q. aan gehaald:

”Bij de aanvang van de begrotingsbehandeling had de oppositie al haar vermoeden uitgesproken dat de regering bezig is geld op te potten om haar eigen eventuele herverkiezing in 2015 te financieren.”

Een stelling zonder feitelijke onderbouwing. Stellen dat de regering oppot, betekent dat Gajadien op de één of andere manier financiële bankgegevens zou hebben gezien, met andere woorden een spaarsaldo van waarschijnlijk miljoenen of miljarden? Uit het bericht kunnen we niets opmaken dienaangaande.

Opmerking 4. Citaat van Gajadien:

<<“Maar nu blijkt ook dat de meeste inkomsten worden opgestreken door politieke vrienden, die lucratieve deals en concessies krijgen toegewezen”, zegt Gajadien.>>


Een stelling van Gajadien inhoudende een beschuldiging zonder feitelijke onderbouwing. Waarom krijgen we de feiten niet te lezen.

Trouwens, eerst werd gesteld dan wel geïmpliceerd door Gajadien dat de inkomsten niet werden verantwoord. Vervolgens stelt hij dat de inkomsten worden opgepot en nu stelt hij dat vriendjes de inkomsten opstrijken. Welke stelling moeten we aannemen? Een stroom van geponeerde stellingen zonder feitelijke onderbouwing en bovendien is bij nader inzien sprake van enige tegenstrijdigheid in de stellingen.

Opmerking 5. Volgens de journalist zou Gajadien het volgende hebben gesteld dan wel geïmpliceerd:

”De productie uit de goudsector is op jaarbasis meer dan US$ 1 miljard.”

Feiten volgens onderzoek I&I-SUPARR:
1. Omzet Rosebel Gold Mines N.V. (Iamgold) in 2011: $ 608 miljoen
2. Gemiddelde jaarprijs van goud in 2011 volgens jaarrapport Iamgold: $ 46.592,00 per kilogram
3. Goudproductie kleinschalige (”illegale”) goudsector bedraagt in 2011 ruim 19.000 kilogram. Volgens de Deviezen Commissie een marktwaarde groter dan $ 914 miljoen.
4. Totale Omzet (niet productie!) bedraagt dan $ 608 + $ 914 = $ 1,5 miljard (afgerond, verschil van $ 500 miljoen, niet noemenswaardig?).

De stelling van Gajadien zou in de context van het op een deugdelijke wijze voeren van oppositie betreffende de (verzwijging van) staatsinkomsten bovenstaande additionele feiten moeten dragen. Dat nu is niet gebeurd. Een simpel feit dat de omzet meer dan $ 1 miljard heeft bedragen, is niet veelzeggend.Het kennisniveau van het volk wordt daarmee niet werkelijk verhoogd. Belangrijker was geweest dat het de staatsinkomsten (zie bovenstaande tabel) uit de goudsector voor het voetlicht zou moeten hebben gebracht. Gajadien zou een waardige parlementariër voor het volk zijn indien het de feiten zoals in dit document naar voren is gebracht met de journalist zou hebben besproken. Pas dan is sprake van ”accountability”. Dat is de hoofdtaak van een Assembleelid, onderzoek doen in naam van het volk. Immers, men is volksvertegenwoordiger.

Opmerking 6. Volgens de journalist zou Gajadien het volgende hebben beweerd dan wel hebben geïmpliceerd:

”Hij zegt dat een groot deel van de inkomsten niet terecht komt in de staatskas. Uit de deal met goud-maatschappij gaat ruim US$ 100 miljoen naar de staatskas, maar uit de kleinschalige goudindustrie die volgens officiële cijfers zelf meer produceert dan de goudmaatschappij ontvangt de Staat nog niet eens US$ 1 miljoen.”

Factchecking I&I-SUPARR:
Een groot deel gaat niet naar de staatskas maar wel ruim $ 100 miljoen. Hoeveel is niet naar de staatskas gegaan en wat is daar de reden voor? Het antwoord op deze vraag wordt in het media-artikel niet gegeven. Kennelijk vraagt de journalist niet door?

Volgens een bericht in De Ware Tijd van 19 juni 2012 heeft de Deviezen Commissie gesteld dat de Staatsinkomsten o.g.v. royaltyrechten ruim $ 9,2 miljoen (voor de volledigheid: de regering BA stelt dat het $ 8,5 miljoen bedraagt) heeft bedragen. Daarnaast zou de staat ruim $ 22,3 miljoen aan consentrechten hebben verdiend. Waarom weet Gajadien dat niet? Waarom weet de journalist dat niet?

Tabel: De goudsector in Suriname

Onderneming

Kleinschalige sector

Kleinschalige sector

Kleinschalige sector

Rosebel Gold Mine N.V./Iamgold

Rosebel Gold Mine N.V./Iamgold

Bedragen in Miljoenen SRD

Regering BA

Deviezen Commissie

I&I-SUPARR

Regering BA

I&I-SUPARR

Bruto Omzet

Niet vermeld

SRD 3,1 Miljard

SRD 3,1 Miljard

Niet vermeld

SRD 2,0 Miljard

Inkomstenbelasting

Niet vermeld

         0

onbepaalbaar

Niet apart

     465

Loonbelasting

Niet vermeld

         0

onbepaalbaar

Niet apart

       27

 

 ---------------

 ---------------

 ---------------

 ---------------

 ---------------

Directe Belasting

         0

         0

         -

     256

     492

Dividend

         0

         0

        -

         0

       41

Royalty (2,5 %)

       28

       31

       77

       62

     154

Consentrecht (1,5%)

Niet vermeld

       75

       46

Vrijgesteld

       -

Bron: Stellingen betreffende kleinschalige goudsector ontleend aan media-artikel in De Ware Tijd, 19 juni 2012, betreffende data gesteld door de Deviezen Commissie. Hoogstwaarschijnlijk is door de journalist de bedragen van de royaltyrechten en consentrechten foutief vermeld. Zie hiervoor de aannemelijke verwachte opbrengsten bepaald door I&I-SUPARR, becijferd op basis van de geldende tarieven gerelateerd aan de marktwaarde van 19.000 kilogram goud, volgens de Deviezen Commissie gesteld ruim $ 914 miljoen (=SRD 3,1 miljard, afgerond) te zijn. Data volgens stellingen van de regering BA ontleend aan Financiële Nota 2013, versie 27 september 2012, Blz. 17-18. Op bladzijde 28 stelt de regering BA dat het totaalbedrag o.b.v. consentrechten geheven op de totale import en export van 2011 SRD 31 miljoen heeft bedragen: een schaamteloze leugen! Data Rosebel Gold Mines N.V. (Iamgold) ontleend aan hun openbare jaarrapport 2011, zoals geregistreerd aan de New Yorkse aandelenbeurs. Inkomstenbelasting en Loonbelasting afkomstig van de kleinschalige goudsector is onbepaalbaar omdat o.a. de hoeveelheid goud aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname niet is uitgesplitst naar goud afkomstig uit de Guyana ’s en/of uit Suriname.

Ter Informatie...

Gajadien en de journalist hebben feitelijk geen informatie gegeven. Je hebt er niets aan omdat door zijn publicatie je kennisniveau van de Surinaamse overheidsfinanciën en van de goudsector niet is toegenomen. Gajadien en de journalist houden de verblinding van het volk in stand.

What is going on? Oppositie voeren is symboolpolitiek. Een toneelspel wordt opgevoerd. Pretenderen dat men oppositie voert. Als parlementslid verzaakt hij zijn grondwettelijke taak.

Maar, ik zou Gajadien onrecht aandoen als ik alleen mijn kritische kanttekeningen zou hebben gegeven. Het is prijzenswaardig dat Gajadien ook heeft laten zien dat hij lef op kan brengen de door hem veronderstelde malversaties van de regering Bouterse-Ameerali te bespreken. Ik spreek de verwachting uit dat hij daarin zal volharden!