INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Het begrotingsproces

Technocraat: Nu volgt een weergave van feiten ten behoeve van de vaststelling dat de begrotingswet en de daaraan ten grondslag liggende begrotingsvoorstellen onjuist en onvolledig zijn. Vervolgens zal ik ook feiten weergeven die de conclusie rechtvaardigen dat de begrotingswet valselijk is opgemaakt. Bovendien zal ik enige contradicties de revue laten passeren.

Technocraat: Ten behoeve van het inzicht dat de begroting een onjuist en onvolledig (de parrèsiast: leugenachtige voorstelling) beeld geeft van de realiteit, zal de analyse zich richten op de volgende zaken:

 - De begrotingen van de jaren 2009-2012

- De vaststelling van het Bruto Binnenlands Produkt en de groei daarvan in de periode 2009-2011;

- De gerealiseerde staatsinkomsten (hoofdzakelijk de Inkomstenbelasting) van de jaren 2009-2011;

- De juistheid en volledigheid van de raming van de staatsinkomsten in de begroting van 2011;

- De juistheid en volledigheid van de raming van de staatsinkomsten in de begroting van 2012.

Technocraat: Een overheidsbegroting is een weergave (ramingen) van twee geldstromen. Een inkomsten- en een uitgavengeldstroom. De begroting laat de financiële gevolgen zien van voorgenomen beleidsbeslissingen waarbij op de voorgrond zal treden hoe de wensen en de mogelijkheden op elkaar worden afgestemd. Het is het resultaat van politieke invullingen en percepties. Na een ontwerpbegroting volgen vaak politieke discussies die veelal wijzigingen teweegbrengen, waarna het parlement een goedgekeurde begroting moet vaststellen.

Technocraat: Jaarlijks behoort de overheid een jaarverslag te produceren van de bereikte resultaten. Het jaarverslag zal een kritische analyse moeten weergeven van de afwijkingen tussen de begrotingsbedragen en de werkelijke jaarcijfers. Vervolgens moet een dergelijk jaarverslag worden goedgekeurd. In Suriname moet op grond van de bepaling in artikel 106 van de Grondwet het jaarverslag door de Rekenkamer aan een controle worden onderworpen waarna De Nationale Assemblee het moet goedkeuren om vervolgens door de President tot wet te worden verheven.

Lees verder... Trend in Staatsfinanciën 2008 - 2012