INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Het probleem van de frauduleuze begrotingen

In 2016: Faillissement van Suriname nabij?
Een faillissement van Suriname in 2016 en toenemende armoede van het volk behoort tot een realistisch scenario. Dit faillissement is het gevolg van een relatief te hoge schuldenlast in relatie tot onvoldoende toereikende inkomsten, afwezigheid van reserve kapitaal en courant vermogensbezit. Veel landen zijn gevoelig voor genoemde risicofactoren.
Vooral wanneer ze samengaan met slecht bestuur en verzwijging van staatsinkomsten. Men kan ook stellen dat slecht bestuur de oorzaak is van genoemde risicofactoren.
Wat is het probleem dat de Surinaamse crisis zal veroorzaken?
1. Onrealistische Beleidsplannen: 18.000 woningen en bruggenbouw met schuldfinanciering;

2. Juridische Begrotingsfraude: begrotingswet 2011 is niet door DNA goedgekeurd;

3. Pecuniair Begrotingsfraude: onrealistische begrotingen plus verzwijging van staatsinkomsten
Lees verder

UTOPISCHE WONINGBOUWPROGRAMMA

==>De gevolgen van de uitvoering van het onrealistische woningbouwprogramma
De relevante vragen in dit verband zijn:
1. Hoeveel schulden zullen in de private en publieke sector ontstaan omdat het woningbouwprogramma zal worden uitgevoerd?;
2. Welke relatie ontstaat tussen de hoogte van de schulden en de hoogte van het Bruto Binnenlands Product?;
3. Is deze relatie houdbaar, oftewel kan de ontwikkeling van de Surinaamse economie, de ontstane schuldenlast dragen?;
4. Kan, relatief beschouwd, de vergelijking wat betreft de kenmerken die een indicatie vormen voor het ontstaan van een faillissement, tussen Suriname en Griekenland worden gemaakt?
Lees verder

JURIDISCHE BEGROTINGSFRAUDE

==>De aard van de frauduleuze begrotingen

Technocraat: Nu volgt een weergave van feiten ten behoeve van de vaststelling dat de begrotingswet en de daaraan ten grondslag liggende begrotingsvoorstellen onjuist en onvolledig zijn. Vervolgens zal ik ook feiten weergeven die de conclusie rechtvaardigen dat de begrotingswet valselijk is opgemaakt. Bovendien zal ik enige contradicties de revue laten passeren.
Technocraat: Ten behoeve van het inzicht dat de begroting een onjuist en onvolledig (de parrèsiast: leugenachtige voorstelling) beeld geeft van de realiteit, zal de analyse zich richten op de volgende zaken:
Lees verder

PECUNIAIR BEGROTINGSFRAUDE

==>De Verzwegen Staatsinkomsten en Valse Uitgaven
Parrèsiast: Ik veronderstel dat u als kritische lezer tot het oordeel bent gekomen dat:
Het Sociaal Contract van de regering BA een farce is. Deze conclusie is gerechtvaardigd nu jullie kennis dragen van het feit dat uitvoering van het ambitieuze woningbouwprogramma leidt tot substantiële schuldtoename, waarvan is aangetoond dat het macro-economisch beschouwd (vanwege de dynamiek in de economie: inflatie en devaluatie) de liquiditeitspositie van het financieel systeem op termijn zal aantasten mede verband houdende met het feit dat Suriname een niet-gediversifieerde exportsector heeft dat bij tegenvallende prijsontwikkeling en kostenstructuur in deze sector zal leiden tot het faillissement van Suriname omdat het risico van wanbetaling ten aanzien van de aangegane buitenlandse schulden zal zijn ontstaan door tegenvallende staatsinkomsten. Het geeft blijk van het zijn van een ondoordacht plan
Lees veder